МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІІІ ПРИКАРПАТСЬКИЙ ХІРУРГІЧНИЙ ФОРУМ» Івано-Франківськ-Яремча, 20-21 жовтня 2016 року

Перше інформаційне повідомлення.

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ІІІ ПРИКАРПАТСЬКИЙ ХІРУРГІЧНИЙ ФОРУМ»

Івано-Франківськ-Яремча, 20-21 жовтня 2016 року.

Організатори: ДВНЗ МОЗ України «Івано-Франківський національний медичний університет», Департамент охорони здоров᾿я Івано-Франківської області, Івано-Франківський осередок асоціації хірургів України

Вельмишановний _________________________________________

Маємо честь запросити Вас і Ваших співробітників прийняти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «ІІІ Прикарпатський хірургічний форум» 20-21 жовтня 2016р. Івано – Франківськ – Яремча. Конференція внесена до «Реєстру з᾿їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2016 році» за №212, затверджена МОЗ України та АМН України.

Організаційний комітет:

Рожко М. М. – ректор ІФНМУ, доктор медичних наук, професор, співголова оргкомітету.

Матейко М. Ф. – директор Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, співголова оргкомітету.

Заступники голови оргкомітету:

Вакалюк І. П. – проректор з наукової роботи ІФНМУ, д. мед. н., професор;

Федорченко В. М. – проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи ІФНМУ, к. мед. н., доцент;

Пиптюк О. В. – д. мед. н., професор, завідувач кафедри хірургії стоматологічного факультету ІФНМУ.

Пилипчук В. І. – головний спеціаліст з хірургії Головного Управління охорони здоров’я ОДА, доц., к. мед. н..

Ви будете бажаним гостем перлини Карпат, м. Яремча.

Тематичні напрямки:

Лекційна сесія:

І. Питання діагностики та лікування хірургічних захворювань органів черевної порожнини. Абдомінальний сепсис. Тромбофілії в ургентній хірурії.

ІІ. Наукова сесія:

1. Сучасні новітні технології в абдомінальній хірургії.

2. Актуальні питання діагностики та лікування захворювань органів черевної порожнини.

3. Актуальні питання діагностики та лікування захворювань судин.

4. Актуальні питання дитячої хірургії.

5. Актуальні питання гнійно-септичної хірургії.

Тематичний напрямок секції дитячої хірургії:

Набута кишкова непрохідність у дітей.

До участі в конференції запрошуються хірурги, судинні хірурги, ангіологи, дитячі хірурги, анестезіологи, лікарі ультразвукової діагностики, ендоваскулярні хірурги.

Анкета

учасника науково-практичної конференції «ІІІ Прикарпатський хірургічний форум»

(20-21 жовтня 2016 р. м. Івано-Франківськ- Яремча)

Прізвище, ім’я по батькові

 

Місце роботи

 

Посада

 

Науковий ступінь

 

Адреса

 

Телефон

Службовий, мобільний

Факс

 

E-mail

 

Форма участі

 

           публікація

 

           доповідь

 

участь у формуванні та обговоренні клінічної настанови

 

Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська.

Видання матеріалів конференції: Роботи, прислані на конференцію, будуть опубліковані в журналі “Галицький лікарський вісник”, який входить в перелік наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Свідоцтво про державну реєстрацію КВ N7296 від 14.05.2003) та будуть видані на конференції разом з сертифікатом про участь.

Заочні учасники отримують збірник поштою.

            Редакція журналу “Галицький лікарський вісник” бере до розгляду для публікації оригінальні статті, за умови, що ні рукопис, на будь-яка його частина, таблиці чи рисунки не були опубліковані раніше в друкованій чи електронній формі і не перебувають на розгляді для публікації у будь-якому іншому журналі. Це не поширюється на тези, які опубліковані у зв’язку з проведенням конференцій чи інших наукових зустрічей.

            Стаття повинна мати направлення в редакцію. Перший примірник повинен бути завізований керівником установи, засвідчений печаткою, підписаний авторами. На другому примірнику (без підписів та печаток) необхідно вказати прізвище, ім’я, по-батькові, поштову адресу, телефон, контактний e-mail автора, з яким буде проводитися листування.

            Статті приймаються українською або російською, або англійською мовами. Редакція наголошує про необхідність подання англійською мовою повної версії статей, які в оригіналі представлені українською або російською мовами, з метою розміщення цих матеріалів на сайті журналу (http://ojs.ifnmu.edu.ua/index.php/gmj/index) і подальшої їх індексації науково-пошуковими системами.

            Вище зазначений перелік документів, а також електронні версії статті (українською/російською та англійською мовами) на 2-х CD-дисках, слід надіслати поштою за адресою:

            Редакція журналу “Галицький лікарський вісник” Івано-Франківський національний медичний університет вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, 76018

            Всі направлені в редакцію рукописи рецензуються анонімно, після чого автор отримує повідомлення про те, що статтю прийнято або не рекомендовано до друку. Неприйняті до публікації матеріали, а також статті, оформлені не за правилами, повертаються на вимогу авторів. Статті, які оформлені за правилами та мають позитивну рецензію, передаються до друку.

            Категорії статей

            Прийняті до друку статті публікуються в таких розділах журналу:

       -       Дискусійні і проблемні статті (до 12-15 сторінок, включаючи таблиці і рисунки)

       -       Оригінальні дослідження (6-8 сторінок, включаючи таблиці і рисунки)

       -       Огляди літератури (до 12 сторінок, включаючи таблиці і рисунки)

       -       Випадки з практики (6-8 сторінок, включаючи таблиці і рисунки)

       -       Організація охорони здоров’я (6-8 сторінок, включаючи таблиці і рисунки)

       -       Медична освіта (5-6 сторінок, включаючи таблиці і рисунки)

            Дотримання етичних принципів при підготовці рукописів

            Інформація щодо етичних принципів в публікації доступна за посиланням на сайті журналу.

            Мова публікації

            Автор статті зобов’язаний ретельно її вичитати і відредагувати. Зміст статті викладати чітко, без повторень та довгих передмов, користуватися українським правописом, вживати українську термінологію і дотримуватися норм літературної української мови (при публікації іншими мовами – російської чи англійської мов відповідно). Редакція журналу залишає за собою право скорочувати статті, змінювати розміщення ілюстрацій, таблиць, графіків. Одиниці виміру вказувати за системою СІ.

            Технічні вимоги оформлення

            Рукопис необхідно оформити за допомогою засобів MS Office на стандартному аркуші формату А4 (210х297 мм), шрифт – “Times New Roman”, розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5. Поля: верхнє – 20 мм., нижнє – 25 мм., ліве – 30 мм., праве – 10 мм..

Схема оформлення статей:

УДК

Прізвище та ініціали автора (авторів)

Назва статті (повинна бути чіткою і лаконічною)

Установа (повна назва, місто, країна), контактний e-mail автора

            Резюме (українською, російською і англійською мовами), об’ємом не менше 1500 знаків, яке повинно повністю розкривати зміст статті, для оригінальних досліджень повинно бути чітко рубрикованим та включати: вступ, мету, матеріал і методи, результати, висновки.

До резюме додається переклад російською та англійською мовами прізвищ та ініціалів автора (авторів), назви статті та установи.

            Ключові слова (українською, російською і англійською мовами) – не більш 5 слів чи словосполучень).

            Постановка проблеми і аналіз останніх досліджень

            Даний розділ повинен відображати сучасний стан проблеми, якій присвячена стаття, та надати читачеві інформацію про можливі шляхи її вирішення.

            Мета дослідження

            Матеріал і методи дослідження

            У даному розділі відображається ґрунтовний опис технік, які були використані. Опис повинен бути достатнім для розуміння і відтворення дослідження. У випадку, якщо методи є наведені у літературі, достатньо навести посилання на них.

Якщо у дослідженні були задіяні люди чи експериментальні тварини, необхідно зазначити, згідно яких норм українського чи міжнародного законодавства було проведене дане дослідження.

Результати дослідження

Описують максимально точно, стисло та інформативно. Масиви даних можуть бути представлені у вигляді таблиць та графіків. Кількість ілюстрацій – мінімальна.

            Рисунки і таблиці з підписами до них, які оформлені згідно з вимогами ДАКу України, записувати окремими файлами, а по тексту рукопису вносити ці підписи, що буде вказувати на місце розташування відповідних рисунків і таблиць.

            Обговорення

            У даному розділі необхідно відобразити ґрунтовний аналіз отриманих результатів і їх порівняння з сучасними даними із посиланням на першоджерела, які представлені у “Літературі”.

Якщо доцільно, розділ “Обговорення” може бути об’єднаним з “Результатами дослідження” в один розділ.

            Висновки

            Висновки повинні бути чіткими і відображати досягнення мети дослідження.

            Перспективи подальших досліджень у даному напрямку

            Література

            Список використаної літератури наводиться згідно з ДСТУ 7.1:2006. З прикладом оформлення можна ознайомитись тут (“Бюлетень ВАК” №5, 2009р.). Цитовані праці в тексті позначати номерами в квадратних дужках відповідно до списку літератури, наприклад, [1, 6]. У список літератури включати праці, опубліковані впродовж останніх 7 – 10 років, відображати за алфавітом: 1) наукові праці, надруковані кирилицею; 2) наукові праці, надруковані латиницею. Редакція журналу наголошує, що основним джерелом наукової інформації є наукова стаття. Представлений список літератури відображає науковий рівень автора, а тому рекомендуємо використовувати статті, які опубліковані у престижних наукових виданнях з тієї чи іншої проблематики.

Список використаної літератури в англомовній версії статті необхідно оформити відповідно до стилю цитування Vancouver. Для зручності рекомедуємо використовувати таке програмне забезпечення як Mendeley(http://www.mendeley.com/) чи EndNote (http://www.endnote.com/), які дозволяють автоматично оформити список літератури відповідно до даного стилю.

8. Вимоги до електронного варіанту статті. Стаття подається на CD або DVD диску та обов’язково надсилається на електронну пошту ifforum25@gmail.com, набраною в текстовому редакторі „Word for Windows” 97-2010. Шрифт – „Times New Roman”.

Вимога до назви файлу: файл називається за прізвищем першого автора українською мовою. Всі складові статті, включаючи таблиці та рисунки, повинні міститися в одному файлі. Таблиці виконуються лише у книжному форматі. Кожна стаття надсилається окремим диском. На диску вказується назва статті, прізвище та ініціали першого автора.

Вартість 1 сторінки, 50 гр.

Кошти надсилати на рахунок: МФО 325365, Відділення вул. Галицька, 27 ПАТ «КРЕДОБАНК» у м. Івано-Франківську р/р 2625402590205 Код отримувача (ІН) 2802819716, Телемуха Святослав Богданович.

Статті надсилати за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. М. Підгірянки 34, кв. 1, Гончару М.Г.,

тел. +380955584737.

Проживання у відпочинково-реакреаційному комплексі ІФНМУ «Арніка» www.ifnmu.edu.ua., відпочинковому комплексі «Станіславський», м. Яремча,(www.stanislavskiy.com.ua),повідомте про це, будь-ласка, організаторів (ifforum25@gmail.com), проф. Чурпій І.К., тел. +380509671840.

Додаткову інформацію можна отримати за тел.+380505346152,або ifforum25@gmail.com, pupalex@gmail.com - проф. Пиптюк Олександр Володимирович

Усі відомості, щодо організації і проведення конференції, контактні дані та вимоги до оформлення статей та доповідей знаходяться на сайті http://ifnmu.edu.ua/, http://stom.um.la та доступні до завантаження.

Користуйтесь, будь-ласка, вимогами розміщеними на сайті.

       Термін подачі матеріалів до 30 червня 2016р. Просимо Вас надіслати на адресу оргкомітету, бажано електронною поштою: ifforum25@gmail.com, заявку щодо участі у конференції, статтю та відскановану копію квитанції про сплату оргвнеску.

Стаття та заявка вважаються прийнятими після отримання підтвердження від оргкомітету про отримання вашого електронного листа. Роботи, надіслані після вказаного терміну, або оформлені всупереч вимогам, розглядатись і публікуватись не будуть.

З усіх питань, будь-ласка, зв’язуйтесь за контактною інформацією, вказаною на сайті, з членами оргкомітету.

Квитки на зворотню дорогу просимо придбати заздалегідь!

З повагою, співголова оргкомітету, ректор ІФНМУ проф. Рожко М.М.

                     Заступник голови оргкомітету                                                         проф. Пиптюк О.В.