Наказ МОЗ України від 23.08.2011 № 532

Наказ МОЗ України від 23.08.2011 № 532

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 26.02.2003 р. № 86

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 р. № 467/2011 та у зв’язку з запровадженням нових навчальних планів підготовки лікарів і фармацевтів усіх спеціальностей у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах ІV рівня акредитації, закладах післядипломної освіти

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу від 26.02.2003 р. № 86 «Про затвердження Примірного положення про опорну кафедру і переліку опорних кафедр вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України» такі зміни:

1.1. Пункт 2 викласти у такій редакції:

«2. Затвердити «Перелік опорних кафедр вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів ІV рівня акредитації з навчальних дисциплін додипломної підготовки фахівців за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа», «Стоматологія», «Медична психологія», «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Технологія фармацевтичних препаратів» та закладів післядипломної освіти».

1.2. Додаток 2 викласти у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції В.В.Вороненка.

Міністр О. В. Аніщенко

Наказ МОЗ України від 26.02.2003 № 86

Про затвердження Примірного положення про опорну кафедру і переліку опорних кафедр вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України

З метою подальшого удосконалення підготовки спеціалістів з вищою медичною та фармацевтичною освітою у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах III-IV рівнів акредитації й закладах післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України, згідно з рішеннями Координаційної науково-методичної ради з післядипломної освіти та комісії з медицини Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Примірне положення про опорну кафедру вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України (додаток 1).

2. Затвердити перелік опорних кафедр (додаток 2).

3. Загальне керівництво та контроль за діяльністю опорних кафедр з питань навчально-організаційної, навчально-методичної та науково-методичної роботи покласти на Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України (Вітенко І. С.).

4. Опорним кафедрам не рідше 1 разу на навчальний рік проводити робочі наради завідувачів однопрофільних кафедр за графіком, затвердженим Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України.

5. Ректорам вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти до 15 червня кожного року подавати до Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України звіт і план роботи опорних кафедр за навчальний рік.

6. Зобов’язати ректорів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти, в яких функціонують опорні кафедри, надавати допомогу в матеріальному та методичному забезпеченні першочергово, а фонд додаткового педагогічного навантаження опорних кафедр (в обсязі 1000 годин на кожну кафедру за навчальний рік) використовувати лише адресно, виходячи з ефективності їх діяльності та керуючись рішенням Головного управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення.

7. Накази МОЗ України про діяльність опорних кафедр від 09.11.1998 р. №317, від 02.03.1999 р. № 48, від 07.06.1999 р. № 141, від 01.12.2000 р. № 316 та від 05.05.2001 р. № 174 вважати такими, що втратили чинність.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Головного управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення Волосовця О. П.

Міністр А.В. Підаєв

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
26.02.2003 №86

П Р И М І Р Н Е  П О Л О Ж Е Н Н Я
про опорну кафедру вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти МОЗ України

Організація роботи опорної кафедри

Опорна кафедра визначається серед провідних кафедр медичних (фармацевтичного) навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (далі — ВМ(Ф)НЗ та закладів післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України з метою узагальнення та поширення передового досвіду організації навчально-методичної роботи, розробки методологічної стратегії викладання дисципліни на основі новітніх технологій навчання, поліпшення теоретичної та практичної підготовки студентів, лікарів (провізорів) — інтернів, магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів та професорсько-викладацького складу.

Опорна кафедра функціонує на базі відповідної кафедри ВМ(Ф)НЗ III-IV рівнів акредитації чи закладу післядипломної підготовки, є структурним підрозділом і підпорядкована безпосередньо ректору цього закладу освіти.

Опорна кафедра здійснює роботу і звітує перед Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України (далі — ЦМК з ВМО), який координує і контролює її діяльність.

Опорна кафедра працює за річним планом, який подається разом із звітом до 15 червня кожного року до ЦМК з ВМО на розгляд та затвердження.

Робота опорної кафедри регламентується нормативними актами, що визначають роботу ВМ(Ф)НЗ МОЗ України, Положенням про опорну кафедру, яке розробляється на підставі цього Примірного положення.

Регулярно (не рідше 1 разу на навчальний рік) опорна кафедра проводить наради завідувачів однопрофільних кафедр. Рекомендації цих нарад направляються до ЦМК з ВМО МОЗ України.

Завдання і зміст роботи опорної кафедри

Узагальнення та впровадження передового досвіду викладання однопрофільних дисциплін у ВМ(Ф)НЗ.

Розробка пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення організації та методики підвищення якості підготовки студентів, інтернів, клінічних ординаторів, магістрів, аспірантів, професорсько-викладацького складу, робота над створенням нормативних документів з вищої медичної та фармацевтичної освіти.

Створення та введення у навчальний процес ВМ(Ф)НЗ удосконалених навчальних планів і програм, міжкафедральних підручників, посібників, навчальних відеофільмів тощо.

Розробка ефективних форм проміжного та підсумкового контролю знань студентів, інтернів, клінічних ординаторів, магістрів аспірантів, спеціалістів.

Організація відкритих показових лекцій, практичних занять і обговорення їх методики та змісту.

Проведення компетентної експертизи рукописів навчальної літератури, методичної документації, підготовленої на однопрофільних кафедрах та представлення заключення до ЦМК з ВМО МОЗ України.

Участь у розробці новітніх технологій навчання та державних стандартів освіти.

3. Права опорної кафедри

Відвідувати заняття на однопрофільних кафедрах за згодою завідувача кафедри та викладача, який проводить заняття чи читає лекцію.

Вивчати оснащеність навчального процесу на однопрофільних кафедрах.

Проводити семінари, наради завідувачів однопрофільних кафедр для обговорення завдань та проблем у вивченні даної дисципліни.

Залучати співробітників однопрофільних кафедр ВМ(Ф)НЗ до усіх видів робіт відповідно до функцій опорної кафедри.

Здійснювати розробку тестових завдань та брати участь у проведенні ліцензійних інтегрованих іспитів серед фахівців з вищою медичною та фармацевтичною освітою.

Брати участь у роботі фахової ради з медицини та фармації ДАК України, комісії із змісту освіти МОЗ України та комісії з медицини Науково-методичної ради МОН України (за запрошенням).

Директор Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України І.С.Вітенко
Начальник Головного управління освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення О.П.Волосовець